Pogoji za udeležbo otrok v času počitniškega varstva javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani

Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani
Prečna ulica 7
1000 Ljubljana

Datum: 3.4.2018

 

Dejavnost počitniškega varstva je namenjena šoloobveznim otrokom od zaključenega 1. do 5. razreda s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana.

V primeru prejema večjega števila prijav imajo otroci s stalnim prebivališčem prednost pred otroki z začasnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana. V kolikor po sprejemu vseh otrok iz Mestne občine v Ljubljani do 31. 5. še ostanejo na voljo prosta mesta, jih lahko zasedejo otroci iz drugih občin, vendar po nesubvencionirani ceni.

Starši oziroma skrbniki otroka za dolžni ob prijavi otroka javni zavod seznaniti v vsemi pomembnimi informacijami, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izvajanje programa počitniškega varstva (npr. vedenjske posebnosti, posebnosti v razvoju, alergije ipd.). V primeru dietne prehrane javni zavod dieto otroka upošteva zgolj pod pogojem, da ob prijavi prejme ustrezno zdravniško potrdilo o obstoju posamezne alergije in navodilih glede prehrane.

V kolikor javni zavod dvomi v resničnost podatkov, navedenih v prijavnici na počitniški program, ima pravico od staršev oziroma skrbnikov zahtevati verodostojno dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vključitev v počitniško varstvo.

V primeru kršitve pogoja oziroma navedbe napačnega podatka glede prebivališča otroka so starši oziroma skrbniki otroka dolžni poravnati polno ceno počitniškega varstva, kot je opredeljena v ceniku javnega zavoda. Rok za plačilo razlike do polne cene počitniškega varstva je 8 dni od dneva prejema zahteve javnega zavoda.

V primeru kršitve pogoja glede šoloobveznosti otroka, ki je vključen v počitniško varstvo (torej če otrok še ni končal 1. razreda OŠ), so starši oziroma skrbniki otroka dolžni plačati javnemu zavodu enako plačilo, kot če bi javni zavod izvajal za otroka občasno varstvo, kar pomeni 10,00 EUR za vsako uro varstva otroka v javnem zavodu.

Javni zavod sestavlja skupine počitniškega varstva tako, da je v vsaki skupini približno enako število deklic in dečkov.

Otroci, vključeni v počitniški program, so v času njegovega izvajanja dolžni upoštevati navodila in opozorila vodje počitniškega programa, pravila lepega obnašanja ter hišnega reda javnega zavoda. Kadar otrok krši katerokoli izmed navedenih pravil, se ga na to opozori, hkrati pa se isti dan po zaključku počitniškega varstva o tem seznani starša oziroma skrbnika otroka, ki je dolžan na njemu primeren in sprejemljiv način otroku pojasniti namen pravil, ki veljajo v javnem zavodu. V primeru, da se enaka kršitev med počitniškim varstvom ponovi, ima javni zavod pravico, da otroka pri naslednjem počitniškem varstvu ne vključi. Zgolj na tak način bo javni zavod lahko izvedel počitniški program v najvišji kakovosti za vse otroke.

Vsa plačila, ki so jih starši dolžni doplačati iz razlogov, navedenih v teh splošnih pogojih, se izvedejo v roku 8 dni od dneva prejema poziva javnega zavoda. V nasprotnem primeru je javni zavod upravičen do izvedbe drugih ustreznih ukrepov izvršbe. Neplačane obveznosti staršev oziroma skrbnika otroka predstavljajo izključitveni razlog v naslednjem počitniškem varstvu.